български | Bulgarian: Translations Library

Информация за пациенти и семейства

Моля, обърнете внимание, че някои от pdf файловете са големи по размер (1MB) и изтеглянето им може да отнеме известно време. Ако имате проблем с отварянето на файла, моля, натиснете десния бутон на мишката и изберете 'save as', за да запазите файла на вашия компютър. Можете да го отворите оттам.

български | Bulgarian: Patient Leaflets

  Web Pages Documents

Амниоцентеза

(Amniocentesis Test)

html

pdf Download pdf Document

Хромозомни Транслокации

(Chromosome Translocations)

html

pdf Download pdf Document

Хромозомни изменения

(Chromosome Changes)

html

pdf Download pdf Document

Х ОРИОННА БИОПСИЯ (CVS)

(Chorionic Villus Sampling (CVS) Test)

html

pdf Download pdf Document

Доминантно унаследяване

(Dominant Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Често задавани въпроси за генетичния анализ

(Frequently Asked Questions)

html

pdf Download pdf Document

Генетичен речник

(Genetic Glossary)

html

pdf Download pdf Document

Рецесивно унаследяване

(Recessive Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Информация за Вашата среща с генетичен специалист

(Some Information About Your Genetic Appointment)

html

pdf Download pdf Document

Какво представлява генетичният анализ?

(What is a Genetic Test?)

html

pdf Download pdf Document

X свързано унаследяване

(X Linked Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Изследване за предразположение към рак

(Inherited Cancer)

html

pdf Download pdf Document

Изследване за носителство

(Carrier Testing)

html

pdf Download pdf Document

Какво представлява генетичното изследване за предразположение?

(Predictive Testing)

html

pdf Download pdf Document

Какво се случва в генетичната лаборатория?

(What happens in a Genetics Laboratory)

html

pdf Download pdf Document

Често задавани въпроси за персонализираната медицина

(Frequently asked questions about personalised medicine)

 

pdf