ελληνικόσ | Greek: Translations Library

Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες

ελληνικόσ | Greek: Patient Leaflets

  Web Pages Documents

Αµνιοπαρακέντηση

(Amniocentesis Test)

html

pdf Download pdf Document

Χρωµοσωµικές Μεταθέσεις

(Chromosome Translocations)

html

pdf Download pdf Document

Χρωµοσωµικές Αλλαγές

(Chromosome Changes)

html

pdf Download pdf Document

∆ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS)

(Chorionic Villus Sampling (CVS) Test)

html

pdf Download pdf Document

Επικρατής Κληρονοµικότητα

(Dominant Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Συχνές Ερωτήσεις που αφορούν τον Γενετικό Έλεγχο

(Frequently Asked Questions)

html

pdf Download pdf Document

Γενετικό γλωσσάριο

(Genetic Glossary)

html

pdf Download pdf Document

Υποτελής Κληρονοµικότητα

(Recessive Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Μερικές Πληροφορίες για το Ραντεβού σας

(Some Information About Your Genetic Appointment)

html

pdf Download pdf Document

Τι είναι Γενετικός Έλεγχος;

(What is a Genetic Test?)

html

pdf Download pdf Document

Φυλοσύνδετη στο Χ κληρονοµικότητα

(X Linked Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Έλεγχος φορέων

(Carrier Testing)

html

pdf Download pdf Document

Προσυµπτωµατικός έλεγχος για κληρονοµικές µορφές καρκίνου

(Inherited Cancer)

html

pdf Download pdf Document

Τι είναι ο προληπτικός έλεγχος?

(Predictive Testing)

html

pdf Download pdf Document

Τι συµβαίνει σε ένα Εργαστήριο Γενετικής?

(What happens in a Genetics Laboratory)

html

pdf Download pdf Document